V kre­a­tiv­nem stu­diu MAde­sign smo nad­vse pono­sni, da smo lah­ko špor­tne­mu juna­ku te zime, Jako­vu Faku, posta­vi­li nje­go­vo oseb­no sple­tno stran in obli­ko­va­li logo­tip. Obe­nem se pri­dru­žu­je­mo čestit­kam ob osvo­je­ni sre­br­ni kolaj­ni na ZOI 2018 v Pye­on­gChan­gu.

Sme­ro­kaz do nove hiše Jako­va Faka na spre­je­mu v Lescah, 26.2.2018

Jakov Fak na spre­je­mu pred svo­jo še nedo­kon­ča­no hišo v Lescah

  1. Spr­va smo pove­za­li naj­bolj osnov­ne aso­ci­a­ci­je, ki nam pri­de­jo na misel ob nje­go­vem ime­nu: te pa so: bia­tlon, smu­či, puška, merek in tar­ča.

2. Osnov­ni gra­dni­ki logo­ti­pa so tudi sicer osnov­ni geo­me­trij­ski liki: merek  — sesta­vljen iz kro­ga in dveh rav­nih črt (kri­ža), je okro­gle obli­ke. Na bia­tlon­ski tar­či se pokri­va­jo kro­gi. Krog je tako slu­žil kot osnov­na pre­di­s­po­zi­ci­ja, iz kate­re se je ravi­jal logo­tip.

3. Ker je Jakov Fak bia­tlo­nec, sta osnov­na gra­dni­ka nje­go­ve­ga logo­ti­pa tudi smuč­ki.

4. Smuč­ki smo obr­ni­li in iz njih sesta­vi­li ini­ci­al­ki nje­go­ve­ga ime­na, torej J in F.

5. Pod logo­tip smo doda­li ori­gi­nal­ni, lasto­roč­ni pod­pis naše­ga šam­pi­o­na.

V nasle­dnjih foto­gra­fi­jah si lah­ko ogle­da­te tudi pri­me­re rabe na vsak­da­njih, upo­rab­nih pred­me­tih.

Naroč­nik: Agen­ci­ja Si.sport
Izde­la­va sple­tne stra­ni in logo­ti­pa: Matic Hering, Rainbowmultimedia.net
Pre­gled bese­dil: Ana Hering, KITa­na

Share This