Select Page

O nas

Ana & Matic Hering

Krea­tiv­ni stu­dio v osno­vi sesta­vlja par v poslov­nem in pri­va­tnem življe­nju. Matic in Ana sva z naje­mom sku­pne­ga poslov­ne­ga pro­sto­ra zače­la sode­lo­va­ti ne samo pri dru­žin­skih, pač pa tudi poslov­nih pro­jek­tih. Drug dru­ge­mu sva zve­sta, a stro­ga kri­ti­ka in posem nor­mal­no se vča­sih zara­di raz­lič­nih mnenj tudi spre­va.

Do svo­jih strank sva dosle­dna, tru­di­va se upo­šte­va­ti vse nji­ho­ve pre­dlo­ge, želje in jim poma­ga­ti, da sku­paj pri­de­mo do želje­nih ciljev.

Nav­du­šu­je naju lju­be­zen do dobre glas­be, zato v naši pisar­ni vedno kaj »igra«, nav­du­šen­ca sva tudi nad kla­sič­no ume­tno­stjo, lepi­mi kotič­ki sve­ta, dobro kine­ma­to­gra­fi­jo in dobrim bra­njem.

Ervin Crnović

 

Ervin Crno­vić je najin naj­bolj zve­sti sode­la­vec v kre­a­tiv­nem stu­diu Made­sign. Je odli­čen turi­stič­ni vodnik, ki tujim popo­tni­kom odkri­va ne samo skri­te kotič­ke naše Slo­ve­ni­je, pač pa tudi pri­lju­blje­ne kotič­ke Evro­pe. Poleg tega je odli­čen foto­graf in sne­ma­lec, ki ima izo­stre­no oko za ‘dober kader’. Eki­pi pa naj­bolj pri­po­mo­re kot izku­šen pro­daj­nik, skrb­nik sple­tnih stra­ni in sple­tnih trgo­vin.

 

 

 

 

Share This