MAdesign Blog

Tukaj boste pre­je­li nekaj infor­ma­cij o novo­stih
Grafična podoba MAdesign — navdih je Mondrian

Grafična podoba MAdesign — navdih je Mondrian

Mon­dri­a­no­va težnja je bila, da vse vizu­al­no pope­lje do konč­ne abstrak­ci­je. Zanj je bila ume­tnost spi­ri­tu­al­na pod­stat nara­ve same. Zato je v svo­jih sli­kah ele­men­te raz­sta­vil in poe­no­sta­vil do konč­nih osnov­nih ele­men­tov, s tem pa želel pri­ka­za­ti bistvo mistič­ne ener­gi­je, ki poga­nja nara­vo in veso­lje.”

read more
Zadnji projekt: Jakov Fak — logotip in osebna spletna stran

Zadnji projekt: Jakov Fak — logotip in osebna spletna stran

V kre­a­tiv­nem stu­diu MAde­sign smo nad­vse pono­sni, da smo lah­ko špor­tne­mu juna­ku te zime, Jako­vu Faku, posta­vi­li nje­go­vo oseb­no sple­tno stran in obli­ko­va­li logo­tip. Obe­nem se pri­dru­žu­je­mo čestit­kam ob osvo­je­ni sre­br­ni kolaj­ni vna ZOI 2018 v Pye­on­gChan­gu.

read more
Share This